Vedtægter for Odder Kulturforening

§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er Odder Kulturforening
Foreningens hjemsted er Odder Kommune.

§ 2. Formål / opgaver
Foreningens formål er at samle og samarbejde med lokale kulturaktører om at fremme kvaliteten og udbuddet af kulturelle og kreative tilbud for borgerne i Odder Kommune. Foreningen arbejder for at understøtte fællesskaber på tværs af lokale kulturaktører og kulturinstitutioner, samt at skabe aktiviteter og rammer som inspirerer til udviklingen af kulturens område i kommunen.

Odder Kulturforening lægger i sit arbejde med at fremme kvaliteten og udbuddet af kreative tilbud til borgerne i Odder vægt på både de egentlige kulturtilbud hvor borgerne har rollen som publikum, men også på tiltag som fremmer borgernes herunder børn og unges egne mulighed for at udfolde sig inden for de skabende og kreative områder.

Odder Kulturforening er talerør for kulturens område. Vi vil være en vigtig samarbejdspartner for det kulturpolitiske arbejde med Byrådets visioner for kulturlivet: Det er en væsentlig opgave for foreningen at rådgive og samarbejde i kulturpolitiske spørgsmål, ligesom det er foreningens opgave
at uddele kommunale kulturpuljemidler til lokale kulturprojekter ud fra princippet om at kulturen giver til kulturen: Dette med udgangspunkt i de politiske strategier og visioner fastsat af Børne, Uddannelses- og Kulturudvalget.

Foreningen arbejder ud fra en bred, dynamisk og åben forståelse af kulturens område og kulturens aktører.

§ 3. Medlemskreds

Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Herunder f.eks. udøvende kulturaktør, kreative erhverv, kulturforeninger og organisationer, privatpersoner, som aktive arbejder for at skabe kultur eller kulturelle oplevelser med flere.

Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent og bestyrelsen har godkendt indmeldelsen. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af et regnskabsår.

Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Følgende kulturskabende/formidlende organisationer repræsenteres af tre medlemmer: Odder Museum, Odder Musikskole, Odder Bibliotek og VitaPark.

§ 4. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel. Indkaldelse kan ske elektronisk.

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest udgangen af det afvigte år har betalt forfaldent kontingent. Stemmeret på generalforsamling og andre møder i foreningens regi har alle registrerede medlemmer med én stemme hver.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling indeholder følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent for kommende år
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen samt 2 suppleanter for 1 år ad gangen
7. Valg af revisor samt revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen
8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære
generalforsamling skal afholdes.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at
anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 6. Foreningens bestyrelse og daglige ledelse

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges/udpeges på følgende måde:
Generalforsamlingen vælger 4 personer blandt medlemskredsen.
Odder Museum, Odder Musikskole, Odder Bibliotek og VitaPark repræsenteres af tre medlemmer, der udvælges i fællesskab af de omtalte organisationer. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden, næstformand består af kassereren og 4 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges / udpeges for en 2-årig periode.

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder.

Bestyrelsen afholder mindst 4 møder årligt. Endvidere afholdes fire kvartalsmøder med indkaldelse af samtlige medlemmer. Dagsordenen
hertil skal mindst indeholde beslutning om bevilling af ansøgte kultur- puljemidler.

Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst to medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Bestyrelsen er bemyndiget til at råde over en ”strakspulje” til uopsættelige kulturelle formål efter § 2.

Foreningens bestyrelse benævnes: Odder Kulturråd.

Kulturrådet vælger af deres midte to deltagere samt to personlige suppleanter til Folkeoplysningsudvalget.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.
Foreningens regnskab holdes adskilt fra kulturpuljemidlerne.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening.

Kassereren står for varetagelse af foreningens midler, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9. Vedtægtsændringer

Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10. Opløsning

Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum, hvoraf den ene skal være ordinær.

Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes som kulturpuljemidler eller efter generalforsamlingens beslutning.

§ 11. Datering

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 31. januar 2019.

Der er foretaget ændringer i Odder Kulturforenings vedtægter ved generalforsamling tirsdag den 18. februar 2020. Se hvilke ændringer der blev vedtaget her.